• Pic 1
 • Pic 2
 • Pic 3
 • Pic 4
 • Pic 5
 • Pic 6
 • Pic 7
Dziś jest niedziela 02 października 2022, imieniny: Teofila i Dionizego

Cennik

dodano: 2019-05-21 20:58:37

                                                                                                                             Załącznik nr 1

                                                                                                                                                                     Do Regulaminu Mariny Wapnica

  

CENNIK

Na podstawie art. 7-9 ustawy o portach i przystaniach z dnia 20 grudnia 1996r. ( Dz. U. nr 9, poz. 44 z późniejszymi zmianami )

§ 1.

1. Opłaty pobierane są w zależności od rodzaju usługi oraz czasu korzystania z infrastruktury portowej.

                                   2. Nie przewiduje się proporcjonalnego zmniejszania opłat w zależności od faktycznego użytkowania infrastruktury.

                                   3. Podane ceny są cenami brutto.

§ 2.

1. Wysokość opłaty postojowej na wodzie.

POSTÓJ W BASENIE PORTOWYM

Cena Podstawowa

cały rok

 

Lokalizacja postoju

Cena brutto za dobę

Cena brutto za miesiąc

 

pomosty cumownicze, odnogi metalowe i nabrzeże betonowe

30,00 zł / jednostkę

520,00 zł / jednostkę

łodzie wędkarskie o długości do 4,5 m i mocy silnika do 15 kM / bez przydzielonego miejsca postojowego /


 

x

120,00 zł / jednostkę

 

 

POSTÓJ W BASENIE PORTOWYM

Cena Podstawowa

cały rok

 

Lokalizacja postoju

Cena brutto dla rezydenta na okres

6 miesięcy

pomosty cumownicze, odnogi metalowe i nabrzeże betonowe

 

2.700,00 zł / jednostkę


 

   • Postój w basenie portowym do 2 godzin – bezpłatnie

   • dla łodzi wielokadłubowych lub jednokadłubowych szerszych niż 4,0 m cumujących przy nabrzeżu betonowym stosuje się dopłatę + 50 % ceny podstawowej

   • dla łodzi wielokadłubowych lub jednokadłubowych szerszych niż 2,7 m cumujących przy pomostach cumowniczych stosuje się dopłatę + 100 % ceny podstawowej

 1. Wysokość opłaty pasażerskiej.

- Statki sportowo-rekreacyjne, które okresowo przewożą pasażerów w celach zarobkowych uiszczają opłatę pasażerską w wysokości 2,00 zł od każdego zaokrętowanego pasażera.

 1. Wysokość opłaty tonażowej.

- Statki sportowe i rekreacyjne w Marinie Wapnica, zwolnione są z opłaty tonażowej.

4. Wysokość opłaty postojowej na lądzie

- Jednostki pływające :

POSTÓJ JEDNOSTKI NA PLACU

cały rok

 

Jednostki pływającej

Cena brutto za dobę

Cena brutto za miesiąc

wszystkie

20,00 zł

150,00 zł


 

POSTÓJ JEDNOSTKI NA PLACU

cały rok

 

Jednostki pływającej

Cena brutto dla rezydenta

na okres 6 miesięcy

 

Wszystkie

 

 

900,00 zł

 

5. Wysokość opłat za usługi dodatkowe

- Jednorazowe korzystanie z pochylni slipowej – 25,00 zł , w przypadku zawartej umowy na postój jednostki w basenie portowym opłatę pobiera się tylko raz w całym okresie trwania umowy, jednak nie rzadziej jak raz na rok

- Opłata parkingowa na terenie przystani / za 1 pojazd / od samochodów osobowych, przyczep i stojaków pod łodziowych, motocykli, skuterów wodnych,

a/ 3,00 zł / 1h

b/ 20,00 zł / doba

c/ opłata abonamentowa - 200,00 zł / miesięcznie

- Opłata parkingowa na terenie przystani / za 1 pojazd / od samochodów typu , bus, camper ,

a/ 5,00 zł / 1 h

b/ 25,00 zł / doba

c/ opłata abonamentowa - 450,00 zł / miesięcznie

- Opłata parkingowa na terenie przystani / za 1 szt. drobnego sprzętu pływającego bez napędu mechanicznego np. kajak, ponton, łódź wiosłowa, rower wodny, itp.

a/ 3,00 zł / 1 h

b/ 15,00 zł / doba

c/ opłata abonamentowa - 150,00 zł / miesięcznie

- Prąd na kei od 1 jednostki pływającej :

a/ 7,00 zł / dziennie

b/ opłata abonamentowa - 50,00 zł / miesięcznie

- Toalety:

a/ dla klientów Mariny - bezpłatna

b/ dla osób niebędących klientami Mariny – 2,00 zł / osoba

- Natrysk : 5,00 zł / osoba / cykl

- Pranie :

a/ środki piorące – przekazane przez Marinę – 15,00 zł / cykl

- Woda na kei od 1 jednostki pływającej :

a/ 7,00 zł / dziennie

b/ oplata abonamentowa - 50,00 zł / miesięcznie

- Odbiór nieczystości płynnych, ryczałt – 25,00 zł za zrzut.

- Wypożyczenie myjki ciśnieniowej wraz z dostęp do energii elektrycznej oraz wody – 30,00 zł / h

- Mycie łodzi własną myjką ciśnieniową - dostęp do energii elektrycznej oraz wody - 15,00 zł / h

- Wjazd dźwigu na teren przystani celem wodowania lub podniesienia jednostki – 25,00 zł / za obsługę jednej jednostki

- Opłata za wynajęcie powierzchni na terenie zielonym portu jachtowego z przeznaczeniem na : np. namiot, itp.

25,00 zł / dziennie / jedno miejsce-do 5m2

- Opłata za wynajęcie jednego roweru :

– 5,00 zł / h

– 25,00 zł / dziennie /

§3.

1. Usługi odpłatne wymienione w § 2 pkt. 4 i 5 mogą być wykonane po uprzednim uregulowaniu zapłaty w biurze bosmanatu, portu Mariny Wapnica.

2. Usługi odpłatne wymienione w § 2. pkt. 1 i 2 muszą być uregulowane niezwłocznie po zacumowaniu jednostki w basenie portu jachtowego.

3. Wnoszone opłaty miesięczne muszą być regulowane z góry, najpóźniej w dniu rozpoczęcia korzystania z nich.

4. Wniesione opłaty na usługi abonamentowe, jednodniowe lub jednorazowe nie podlegają zwrotowi.

5.  Przy dokonywanej rezerwacji miejsc postojowych na okresy przyszłe Zarządca Mariny ma prawo do pobierania zaliczki na poczet  przyszłych okresów, której wysokość stanowi równowartość min. jednomiesięcznej opłaty postojowej.

6.  Rezerwacja miejsc postojowych na okresy przyszłe może być dokonywana wyłącznie na minimum 6 miesięczny okres postoju jednostki.

 

§4.

      1.  Dla łodzi, których portem macierzystym jest port Wapnica, obowiązuje 5% zniżka, na usługi związane z postojem ( opłata przystaniowa i        postojowa ) jednostki pływającej w basenie portowym i na placu. W związku z korzystaniem ze zniżki, użytkownik jednostki jest zobowiązany        do promowania Mariny poprzez, umieszczenie na kadłubie jednostki naklejki, z logo Mariny Wapnica, dostarczonej przez Spółkę                            zarządzającą obiektem.

2. Dla mieszkańców Gminy Międzyzdroje posługujących się kartą mieszkańca, wprowadza się dodatkowo zniżkę w wysokości 10%. Stosowanie zniżki jest możliwe jedynie dla użytkownika jednostki pływającej w przypadku okazania personelowi karty mieszkańca i spełniania warunków określonych w Uchwale Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

3. Dla użytkownika jednostki będącego osobą niepełnosprawną, wprowadza się zniżkę w wysokości 5 %. Stosowanie zniżki jest możliwe jedynie dla użytkownika jednostki pływającej w przypadku okazania personelowi przystani dokumenty potwierdzające powyższe uprawnienia.

      4. Dla rezydentów dokonujących rezerwacji i zapłaty za korzystanie z usług Mariny na okresy dłuższe niż 1 rok tj. 12 miesięcy przy                         wykupowaniu usługi obejmującej jednocześnie opłatę portową i postój na lądzie , mogą być stosowane zniżki wysokości 2 % za                             każdy kolejny rok kalendarzowy. Zniżka ta nie jest liczona za 1 rok postoju jednostki w Marinie.

       Warunkiem przyznania zniżki zawartej w § 4 pkt. 4 jest podpisanie stosownych umów i terminowe wnoszenie określonych w umowach opłat,         przy czym opłaty wnoszone są z góry za każdy rok kalendarzowy. Łączna wysokość przyznanej zgodnie z § 4 pkt. 4 zniżki nie może przekroczyć 10%.

       5. Zniżki mogą być sumowane.

       6. Zniżki zawarte w § 4. nie obejmują łodzi wędkarskich oraz opłat za usługi dodatkowe wymienionych w § 2 pkt. 5

       7. Określone w § 4 pkt. 1,2 i 3 zniżki mogą być stosowane jedynie w przypadku postoju jednostki w porcie Wapnica przez                                       Rezydenta, korzystającego z usług Mariny przez okres minimum 6 miesięcy.

       8. W przypadku braku terminowej płatności przez Użytkownika/Klienta , za korzystanie z usług świadczonych przez Marinę,                                     Użytkownik/Klient traci prawo do naliczonych mu zniżek

 

§5.

                Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.05.2019 r.


 

Ogłoszenia

loga