• Pic 1
  • Pic 2
  • Pic 3
  • Pic 4
  • Pic 5
  • Pic 6
  • Pic 7
Dziś jest sobota 13 lipca 2024, imieniny: Ernesta i Małgorzaty

Regulamin

dodano: 2022-11-29 14:57:58

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 25/2022

 

Prezesa Zarządu

Międzyzdrojskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.

z dnia 23 listopada 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu portu jachtowego Marina Międzyzdroje-Wapnica oraz przyjęcia tekstu jednolitego

 

Regulamin Mariny  Wapnica

 

Regulamin określa zasady dotyczące korzystania z Mariny Wapnica, zlokalizowanej przy ul. Turkusowej 3c w Wapnicy, Gmina Międzyzdroje.

Zasady Regulaminu obowiązują wszystkie osoby przebywające na terenie Mariny.    

 

 

Rozdział 1. Definicje regulaminowe

1. Marina -  teren przystani jachtowej znajdującej się przy ul. Turkusowej 3 C w Wapnicy wraz z jego infrastrukturą techniczną i hydrotechniczną, stanowiąca wydzieloną ogrodzeniem nieruchomość.

2. Zarządca Mariny -  Międzyzdrojskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., z siedzibą w Międzyzdrojach.

3. Personel Mariny – Kierownik Mariny, bosmani przystani jachtowej, oraz pozostali pracownicy, zatrudnieni przez Zarządcę Mariny.

4. Użytkownik  – osoba fizyczna lub prawna, korzystająca przez dowolny okres z infrastruktury przystani, a w szczególności: cumująca lub przechowująca, jednostkę pływającą sportową lub rekreacyjną, której jest właścicielem lub posiadaczem.

5. Klient  – osoba fizyczna lub prawna, korzystająca przez dowolny okres z infrastruktury przystani, a w szczególności: cumująca lub przechowująca, jednostkę pływającą sportową lub rekreacyjną, której jest właścicielem lub posiadaczem i wniosła stosowną opłatę za korzystanie z usług przystani.

6. Członkowie załogi  - osoby przebywające na jednostce pływającej.

7. Jednostki pływające sportowe i rekreacyjne – urządzenia pływające sportowe i rekreacyjne, dopuszczone do żeglugi po wodach, zgodnie z obowiązującym prawem, służące do bezzarobkowego przewozu osób i niewykorzystywane do celów zarobkowych. Jednostki pływające służące do zarobkowego przewozu osób.

8. Opłata - należność za skorzystanie przez klienta z usług świadczonych przez Marinę.

9. Opłata abonamentowa - należność za skorzystanie przez klienta z usług dodatkowych świadczonych przez przystań przez okres minimum 1 miesiąca w sposób ciągły, nie podlegająca zwrotowi ,wyliczona w formie ryczałtowej.

10. Opłata miesięczna - należność za skorzystanie przez klienta z usług świadczonych przez przystań przez okres co najmniej 1 miesiąca liczony w sposób ciągły.

11. Rezydent – Klient/Użytkownik korzystający z usług świadczonych przez Marinę przez okres minimum 6 miesięcy kalendarzowych liczonych w ciągłości, przy czym  w okresie tym dokonuje opłaty za postój jednostki w basenie portowym za okres 6 miesięcy lub opłatę za postój jednostki na lądzie przez okres 6 miesięcy.

12.  mieszkaniec Gminy Międzyzdroje – zgodnie z definicją określoną w Uchwale Rady Miejskiej w Międzyzdrojach, osoba fizyczna rozliczająca podatek dochodowy, dodatkowo posiadająca kartę mieszkańca.

 

Rozdział 2. Postanowienia ogólne

1. Do Mariny mogą wpłynąć i zacumować jednostki o długości do 12m i zanurzeniu nieprzekraczającym 2m.

2.  Wpłynięcie na teren Mariny lub korzystanie z jej usług, jest tożsame z zaakceptowaniem przez Klienta lub Użytkownika warunków i zasad objętych niniejszym regulaminem.

3. Zezwolenie na wejście jednostki do Mariny możliwe jest wyłącznie po udzieleniu zgody przez bosmana wachtowego, bezpośrednio lub za pośrednictwem dostępnych środków łączności.

4. Wyjście jednostki z Mariny bezwzględnie winno zostać zgłoszone przez Użytkownika/Klienta osobiście bosmanowi wachtowemu bezpośrednio lub za pośrednictwem dostępnych środków łączności, przed opuszczeniem Mariny przez jednostkę.

5. Miejsca postojowe są wyznaczane przez Personel Mariny. Należy ściśle przestrzegać poleceń obsługi portu jachtowego celem bezpiecznego użytkowania infrastruktury Mariny.

6. Wszelkie formalności związane z deklaracją postoju oraz opłaty należy regulować niezwłocznie po zacumowaniu w biurze Mariny w budynku bosmanatu.

7. Opłaty i formy zaliczek za postój oraz usługi dodatkowe, a także rodzaje zniżek reguluje cennik, stanowiący Załącznik nr 1 do Regulaminu.

8. Opłaty wnosi się  z góry.

9. Statki sportowe i rekreacyjne w Marinie  Wapnica, zwolnione się z opłaty tonażowej.

10. Opłaty abonamentowe oraz roczne, półroczne, kwartalne i miesięczne  winny być uiszczane z góry w dniu zawarcia umowy chyba, że  umowa stanowi inaczej.

11. Opłaty za postój mogą być dokonane przelewem tylko w przypadku umów, po przedstawieniu dokumentów koniecznych do wystawienia faktury lub rachunku, jedynie za zgodą Zarządcy Mariny.

12. W przypadku nie uiszczenia należności z góry, zalegania z opłatami powyżej 7 dni, niedopełnienia formalności określonych w niniejszym regulaminie, nie respektowania postanowień regulaminu, traci się uprawnienie do zniżek przewidzianych w cenniku lub zawartej umowie.         W przypadku zalegania z opłatami powyżej 14 dni zawarta umowa zostaje rozwiązana w trybie natychmiastowym.

13. Jednostki pływające, których portem macierzystym jest Wapnica, zobowiązane są zamieścić w widocznym miejscu na   jednostce, naklejkę z logo Mariny Wapnica lub naklejkę z numerem i datą obowiązywania umowy zawartej z Zarządcą. Naklejki dostarczy Użytkownikowi, Zarządca Mariny.

14. Użytkownikowi nie przysługuje prawo podnajęcia miejsca, osobie trzeciej.

15.  Doba postojowa jednostki  pływającej w porcie kończy się o godzinie 13.00

16.  W przypadku nie opuszczenia przez jednostkę terenu portu po upływie wyznaczonej w regulaminie doby postojowej, Klient jest zobowiązany wnieść opłatę za kolejną dobę postoju w Marinie.

17. Za  slipowanie  jednostki pływającej pobierana jest opłata zgodnie z cennikiem, usług Mariny  Wapnica .

18.  Za korzystanie z kabin prysznicowych (ciepła i zimna woda), pralni oraz  toalet pobierana jest opłata zgodnie z obowiązującą stawką, według cennika Mariny  Wapnica.

19. Na wezwanie  Personelu Mariny, każda jednostka obowiązana jest zatrzymać się i dobić do wskazanego miejsca.

20. Eksponowanie reklam, prowadzenie działalności handlowej, artystycznej i zarobkowej wymaga zgody Zarządcy oraz pisemnego uzgodnienia warunków finansowych i technicznych spisanych  w formie umowy z Zarządcą Mariny.

21. Jeżeli działalność Mariny została ograniczona lub wyłączona z powodu okoliczności, za które Zarządca Mariny nie ponosi żadnej odpowiedzialności, wówczas Użytkownikowi lub Klientowi nie przysługuje żadne roszczenie, poza zwrotem środków wpłaconych na poczet korzystania z Mariny, proporcjonalne do czasu, kiedy z  Mariny nie mógł korzystać.

Rozdział 3. Zasady porządkowe

1. Zabrania się kąpieli na terenie basenu Mariny.

2. Zabrania się połowu ryb na terenie Mariny.

3. Zabrania się wstępu na pomosty pływające osobom które nie są członkami załóg jednostek pływających  oraz Personelem Mariny.

4. Zabrania się wszelkich prac pokładowych lub remontowych, które mogą zanieczyścić środowisko naturalne oraz stworzyć sytuacje niebezpieczną dla innych jachtów, osób, które przebywają w Marinie oraz Mariny. Nie dotyczy prac opisanych w pkt. 16.

5.  Zabrania się wykonywania jakichkolwiek manewrów jednostką, które mogą stwarzać zagrożenie dla innych jednostek oraz Mariny.

6.  Zabrania się poruszania w basenie Mariny z nadmierną prędkością oraz używania głośnych sygnałów dźwiękowych lub włóczenia kotwic.

7.  Jednostki pływające muszą być użytkowane w taki sposób, aby nie zakłócać bezpieczeństwa i porządku na terenie Mariny oraz nie naruszać zasad współżycia społecznego.

8. Jednostka pływająca powinna być prawidłowo świetlnie oznakowana na postoju, a w szczególności w porze nocnej i w porze ograniczonej widoczności (mgła ).

9. Załogi jednostek pływających powinny przestrzegać przepisów przeciwpożarowych.

10. Użytkownik i Klient Mariny dla celów bezpieczeństwa ma obowiązek zgłaszać Personelowi Mariny każdorazowe wyjście jednostki z terenu przystani oraz określić orientacyjny termin powrotu jednostki do przystani.

11. Zarządca Mariny i Personel Mariny, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za mienie osobiste członków załogi jednostek pływających, pozostawione na terenie Mariny.

12. Zarządca Mariny i Personel Mariny nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty lub uszkodzenia silników oraz innych sprzętów i urządzeń będących wyposażeniem jednostek pływających, a także samych jednostek znajdujących się na terenie Mariny.

13. Użytkownik i Klient Mariny ponosi pełną odpowiedzialność za działania swoje oraz członków swojej załogi, w szczególności za : zniszczenie urządzeń infrastruktury Mariny, uszkodzenie innych jednostek  pływających,  zniszczenie wyposażenia Mariny, oraz za zanieczyszczenie środowiska.

14. Użytkownik i Klient Mariny jest odpowiedzialny za  cumowanie, utrzymanie bezpieczeństwa i porządku na terenie swej jednostki pływającej oraz w jej obrębie. Każda jednostka pływająca musi być cumowana w przystani w sposób zatwierdzony przez Personel Mariny.

15. Członkowie załóg zobowiązani są do korzystania z infrastruktury Mariny zgodnie z jej przeznaczeniem. W szczególności nie mogą ingerować w wygląd Mariny przez stawianie własnych konstrukcji, urządzeń czy materiałów informacyjnych.

16. Wszelkie prace przygotowawcze do wodowania, mogą być wykonywane tylko w miejscu do tego wskazanym przez Personel Mariny, z wcześniejszym ustaleniem terminu, w okresie od 15 października do 15 maja. Przez wyżej wymienione prace rozumie się sprzątanie, mycie i malowanie zewnętrznych części kadłuba jednostki (§ 161 pkt 6 Zarządzenia Nr 3 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie, Przepisy Portowe). Prace te mogą być prowadzone z zachowaniem szczególnych środków ostrożności i dbałości o czystość terenu i ochronę środowiska. Za szkody powstałe w wyniku powyższych prac odpowiedzialność ponosi ich wykonawca.

17. Użytkownicy i Klienci Mariny nie powinni wykonywać prac na swoich jednostkach w taki sposób ani o takiej porze, które byłyby uciążliwe lub przeszkadzały innym użytkownikom Mariny.

18. Każda jednostka pływająca, której stan może wskazywać na jej zły stan techniczny może zostać nie przyjęta do Mariny.

19. Każda jednostka zacumowana w Marinie winna zostać odpowiednio zabezpieczona  przez Klienta lub Użytkownika przed jej uszkodzeniem lub zatonięciem oraz skutkami działania sił natury i działania siły wyższej.

20. Personel Mariny nie jest uprawniony do jakichkolwiek działań związanych z cumowaniem, przecumowaniem lub zabezpieczeniem jednostki przy nabrzeżu przystani w przypadku nieprawidłowego zabezpieczenia jej przez Użytkownika/Klienta przed skutkami działania warunków atmosferycznych oraz osób trzecich.

21. Klient lub Użytkownik zobowiązany jest do podjęcia natychmiastowych działań związanych z wyciągnięciem zatopionej w Marinie jednostki na własny koszt. W przypadku braku reakcji Klienta lub Użytkownika na wezwanie Personelu Mariny o konieczności podniesienia jednostki w ciągu 24 godzin, Zarządca ma prawo do podniesienia zatopionej jednostki na koszt Klienta lub Użytkownika.

22. W Marinie obowiązuje bezwzględny zakaz wyrzucania śmieci do wody, a także zabrania się spustu wód zęzowych i nieczystości z toalet znajdujących się na jednostkach pływających bezpośrednio do wód portu. Odbiór nieczystości tych winien być prowadzony przez Personel Mariny z zastosowaniem specjalistycznych pomp i zbiorników, a następnie nieczystości odprowadzane do systemu zewnętrznej kanalizacji sanitarnej w miejscu do tego wyznaczonym.

23. Członkowie załóg są zobowiązani dostarczać posegregowane śmieci użytkowe, w workach o pojemności do 120 l do wyznaczonych pojemników.

24. Na terenie Mariny oraz na jednostkach pływających nie wolno przechowywać jakichkolwiek   materiałów łatwopalnych, wybuchowych, odurzających, niebezpiecznych dla zdrowia ludzi bądź innych, których posiadanie jest zakazane przez prawo – za wyjątkiem paliwa, smarów i zwykłych materiałów stosowanych do higieny osobistej i używanych przy zwykłej obsłudze jednostek pływających, w tym pirotechnicznych środków sygnalizacyjnych.

25. Napełnianie zbiorników paliwowych jednostek pływających oraz samochodów i innych pojazdów na terenie Mariny dozwolone jest tylko po uprzednim powiadomieniu personelu Mariny i uzyskaniu zgody na wykonanie powyższych czynności. Za szkody powstałe w wyniku tych prac odpowiedzialność ponosi ich wykonawca.

26. Zabrania się wprowadzania na teren Mariny psów bez kagańca i smyczy, a każdy właściciel zwierzęcia jest zobowiązany do posprzątania po nim.

27. Na terenie Mariny bezpośrednio przyległym do betonowych urządzeń infrastruktury hydrotechnicznej zabrania się używania otwartego ognia, grilowania oraz przygotowywania posiłków na wszelkiego rodzaju sprzęcie turystycznym do gotowania. Rozpalanie ognisk i grilowanie może odbywać się jedynie za zgodą Personelu Mariny w wyznaczonym i właściwie zabezpieczonym do tego miejscu.

28.  Zabrania się na terenie przyległym do betonowych urządzeń infrastruktury hydrotechnicznej Mariny samowolnego rozbijania namiotów przez klientów i użytkowników Mariny.

29.   Teren Mariny nie stanowi zaplecza hotelowego dla podmiotów zewnętrznych, a budynek bosmanatu ich recepcji. Wszelkie formy podnajmu jednostek pływających przez Klientów/Użytkowników na rzecz osób trzecich np. charteru, nie mogą odbywać się za pośrednictwem bosmanatu i Personelu Mariny.

30. Dla Klientów na terenie Mariny dostępne są punkty poboru wody pitnej oraz punkty poboru energii elektrycznej posiadające stosowne atesty bezpieczeństwa.

31. Zarządca Mariny mając na względzie dbałość o dobra zasobów naturalnych i ekologiczne podejście do środowiska zobowiązuje Użytkowników i Klientów Mariny do racjonalnego korzystania z wody i energii elektrycznej.

32.  Wjazd na teren Mariny dopuszczalny jest tylko główną bramą wjazdową zlokalizowaną przy budynku bosmanatu. Brama wjazdowa, zlokalizowana przy betonowym nabrzeżu stanowi dostęp awaryjny i może być wykorzystana jedynie za zgodą Personelu Mariny dla celów transportu specjalistycznego oraz dla celów bezpieczeństwa klientów i użytkowników Mariny. Personel mariny na czas prowadzenia prac opisanych w pkt 16, może zezwolić na wjazd pojazdów należących do armatorów lub pojazdów serwisowych bramą przy nabrzeżu betonowym, jednak na okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do wykonania powyższych prac.

33. Personel Mariny może w każdej chwili zażądać  natychmiastowego usunięcia z przystani każdej jednostki pływającej, której członkowie załogi naruszają zasady niniejszego regulaminu, a w szczególności nadużywają alkoholu. W przypadku bezskutecznego wezwania,  Personel Mariny może usunąć taką jednostkę na koszt Użytkownika lub Klienta. Dodatkowo Zarządca może domagać się odszkodowania na zasadach ogólnych, obowiązujących w polskim prawie.

34. Niedozwolone jest używanie na terenie Mariny oraz na jednostkach pływających środków odurzających i alkoholu.

35. Członkowie załóg powinni zachowywać się w sposób, który nie będzie obraźliwy lub uciążliwy dla Zarządcy Mariny, innych Użytkowników i Klientów Mariny oraz innych osób przebywających na terenie Mariny w szczególności : członkowie załóg są zobowiązani do zachowania ciszy nocnej w godz. 22:00 – 06:00.

36. Zabrania się wjazdu oraz parkowania pojazdów i motocykli na terenie Mariny bez zgody Personelu Mariny.

37. Mycie samochodów i innych pojazdów na terenie Mariny jest niedozwolone.

38. Każdy, kto chce skorzystać z usług obcych ( świadczonych przez podmiot spoza  Mariny ), na terenie portu, zobowiązany jest to uzgodnić uprzednio z Personelem Mariny.

39. W przypadku naruszenia przez Użytkownika/Klienta lub członka załogi jednostki pływającej jakiegokolwiek postanowienia regulaminu, Zarządca lub Personel Mariny ma prawo wezwać Użytkownika/Klienta do natychmiastowego usunięcia z terenu Mariny jednostki pływającej oraz opuszczenia terenu Mariny przez wszystkich członków załogi. W takim przypadku zawarta umowa zostaje rozwiązana w trybie natychmiastowym, a Klient nie ma prawa do jakiegokolwiek zwrotu wniesionych opłat.

Rozdział 4. Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa, w tym m.in. międzynarodowe przepisy o zapobieganiu zanieczyszczeniom na morzu „Konwencja Marpol 73/78”, „Konwencja Helsinki 74”, przepisy portowe oraz inne przepisy porządkowe wydane na podstawie ustawy art. 48 z dnia 21 marca 1991r. o obszarach RP i administracji morskiej.

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.12.2022 r.

 

 

 

Ogłoszenia

loga