• Pic 1
  • Pic 2
  • Pic 3
  • Pic 4
  • Pic 5
  • Pic 6
  • Pic 7
Dziś jest sobota 23 marca 2019, imieniny: Feliksa i Pelagii

Regulamin

dodano: 2018-02-28 08:21:15

Zarządzenie Nr 1 / MMW / 2018

 

Prezesa Zarządu

Marina Międzyzdroje-Wapnica sp. z o.o.

z dnia 22 lutego 2018 r.

 

w sprawie przyjęcia Regulaminu portu jachtowego Marina Międzyzdroje-Wapnica sp. z o.o.

 

 

Regulamin Mariny  Wapnica

 

Regulamin określa zasady dotyczące korzystania z Mariny Wapnica,                                                    zlokalizowanej przy ul. Turkusowej 3c w Wapnicy, Gmina Międzyzdroje.

Zasady Regulaminu obowiązują wszystkie osoby przebywające na terenie Mariny.    

 

Rozdział 1. Definicje regulaminowe

1. Marina -  teren przystani jachtowej znajdującej się przy ul. Turkusowej 3 C w Wapnicy wraz z jego infrastrukturą techniczną i hydrotechniczną, stanowiąca wydzieloną ogrodzeniem nieruchomość.

2. Zarządca Mariny -  Marina Międzyzdroje - Wapnica Sp. z o.o., z siedzibą w Międzyzdrojach.

3. Personel Mariny – Kierownik Mariny, bosmani przystani jachtowej, oraz pozostali pracownicy, zatrudnieni przez Zarządcę Mariny.

4. Użytkownik  – osoba fizyczna lub prawna, korzystająca przez dowolny okres z infrastruktury przystani, a w szczególności:  cumująca lub przechowująca, jednostkę pływającą sportową lub rekreacyjną, której jest właścicielem lub posiadaczem.

5. Klient  – osoba fizyczna lub prawna, korzystająca przez dowolny okres z infrastruktury przystani, a w szczególności:  cumująca lub przechowująca, jednostkę pływającą sportową lub rekreacyjną, której jest właścicielem lub posiadaczem i wniosła stosowną opłatę za korzystanie z usług przystani.

6. Członkowie załogi  - osoby przebywające na jednostce pływającej.

7. Jednostki pływające sportowe i rekreacyjne – urządzenia pływające sportowe i rekreacyjne, dopuszczone do żeglugi po wodach, zgodnie z obowiązującym prawem, służące do bez zarobkowego przewozu osób i niewykorzystywane do celów zarobkowych. Jednostki pływające służące do zarobkowego przewozu osób.

8. Opłata - należność za skorzystanie przez klienta z usług świadczonych przez przystań.

9. Opłata abonamentowa - należność za skorzystanie przez klienta z usług dodatkowych świadczonych przez przystań nie podlegająca zwrotowi ,wyliczona w formie ryczałtowej.

10. Opłata miesięczna - należność za skorzystanie przez klienta z usług świadczonych przez przystań przez okres co najmniej 1 miesiąca, wyliczona z zachowaniem stosownego rabatu.

Rozdział 2. Postanowienia ogólne

1. Do Mariny mogą wpłynąć i zacumować jednostki o długości do 12m i zanurzeniu nieprzekraczającym 2m.

2.  Wpłynięcie na teren Mariny lub korzystanie z jej usług, jest tożsame z zaakceptowaniem przez Klienta lub Użytkownika warunków i zasad objętych niniejszym regulaminem.

3. Zezwolenia na wejście jednostki do Mariny udziela bosman wachtowy, bezpośrednio lub za pośrednictwem dostępnych środków łączności.

4. Zezwolenie na wyjście jednostki udziela osobiście bosman wachtowy bezpośrednio przed opuszczeniem Mariny przez jednostkę.

5. Wyznaczenie miejsca postoju jednostki uwarunkowane jest jej zanurzeniem oraz długością. Miejsca postojowe będą wyznaczane przez Personel Mariny. Należy ściśle przestrzegać poleceń obsługi portu jachtowego celem bezpiecznego użytkowania infrastruktury Mariny.

6. Wszelkie formalności związane z deklaracją postoju oraz opłaty należy regulować niezwłocznie po zacumowaniu w biurze Mariny w budynku bosmanatu.

7. Opłaty za postój i usługi dodatkowe reguluje cennik, ( Załącznik nr 1 )

8. Opłaty wnosi się  z góry, za zadeklarowany czas postoju.

9. Statki sportowe i rekreacyjne w Marinie  Wapnica, zwolnione się z opłaty tonażowej.

10. Opłaty abonamentowe oraz roczne, półroczne, kwartalne i miesięczne  winny być uiszczane z góry w dniu zawarcia umowy chyba, że  umowa stanowi inaczej.

11. Opłaty za postój mogą być dokonane przelewem tylko w przypadku umów, po przedstawieniu dokumentów koniecznych do wystawienia faktury lub rachunku, jedynie za zgodą Zarządcy Mariny.

12. W przypadku nie uiszczenia należności z góry, zalegania z opłatami powyżej 7 dni, niedopełnienia formalności określonych w niniejszym regulaminie, nie respektowania postanowień regulaminu, traci się uprawnienie do zniżek przewidzianych w cenniku.

13. Jednostki pływające, których portem macierzystym jest Wapnica, zobowiązane są zamieścić w widocznym miejscu na   jednostce, naklejkę z logo Mariny Wapnica lub naklejkę z numerem i datą obowiązywania umowy zawartej z Zarządcą. Naklejki dostarczy Użytkownikowi, Zarządca Mariny.

14. Po zadeklarowaniu czasu postoju jednostki w Marinie Wapnica, Użytkownikowi nie przysługuje prawo podnajęcia miejsca, osobie trzeciej.

15.  Doba postojowa jednostki  pływającej w porcie kończy się o godzinie 13.00

16.  W przypadku nie opuszczenia przez jednostkę terenu portu po upływie wyznaczonej                  w regulaminie doby postojowej, Klient jest zobowiązany wnieść opłatę za kolejną dobę postoju w Marinie.

17. Za  slipowanie  jednostki pływającej pobierana jest opłata zgodnie z cennikiem, usług Mariny  Wapnica .

18.  Za korzystanie z kabin prysznicowych (ciepła i zimna woda), pralni, suszarni  oraz  toalet pobierana jest opłata zgodnie z obowiązującą stawką, według cennika Mariny  Wapnica.

19. Na wezwanie  Personelu Mariny, każda jednostka obowiązana jest zatrzymać się i dobić do wskazanego miejsca.

20. Eksponowanie reklam, prowadzenie działalności handlowej, artystycznej i zarobkowej wymaga zgody Zarządcy oraz pisemnego uzgodnienia warunków finansowych i technicznych sporządzonego w formie umowy z Zarządcą Mariny.

21. Jeżeli działalność Mariny została ograniczona lub wyłączona z powodu okoliczności, za które Zarządca Mariny nie ponosi żadnej odpowiedzialności, wówczas Użytkownikowi lub Klientowi nie przysługuje żadne roszczenie, poza zwrotem środków wpłaconych na poczet korzystania z Mariny, proporcjonalne do czasu, kiedy z  Mariny nie mógł korzystać.

Rozdział 3. Zasady porządkowe

1. Zabrania się kąpieli na terenie basenu Mariny.

2. Zabrania się połowu ryb na terenie Mariny.

3. Zabrania się wstępu na pomosty pływające osobom które nie są członkami załóg jednostek pływających  oraz Personelem Mariny.

4. Zabrania się wszelkich prac pokładowych lub remontowych, które mogą zanieczyścić środowisko naturalne oraz stworzyć sytuacje niebezpieczną dla innych jachtów oraz Mariny.

5.  Bez zgody personelu Mariny zabrania się wykonywania jakichkolwiek manewrów jednostką, które mogą stwarzać zagrożenie dla innych jednostek oraz Mariny.

6.  Zabrania się poruszania w basenie Mariny z nadmierną prędkością oraz używania głośnych sygnałów dźwiękowych lub włóczenia kotwic.

7.  Jednostki pływające muszą być użytkowane w taki sposób, aby nie zakłócać bezpieczeństwa  i porządku na terenie Mariny.

8. Jednostka pływająca powinna być prawidłowo świetlnie oznakowana na postoju, w porze ograniczonej widoczności (mgła ).

9. Załogi jednostek pływających powinny przestrzegać przepisów przeciwpożarowych.

10. Użytkownik i Klient Mariny dla celów bezpieczeństwa ma obowiązek zgłaszać Personelowi Mariny każdorazowe wyjście jednostki z terenu przystani oraz określić orientacyjny termin powrotu jednostki do przystani.

11. Zarządca Mariny i Personel Mariny nie ponosi żadnej odpowiedzialności za mienie osobiste członków załogi jednostek pływających, znajdujących się na terenie Mariny, jeżeli nie są przez niego zawinione.

12. Zarządca Mariny i Personel Mariny nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty lub uszkodzenia silników oraz innych sprzętów i urządzeń będących wyposażeniem jednostek pływających, a także samych jednostek znajdujących się na terenie Mariny, jeżeli nie są przez niego zawinione.

13. Użytkownik i Klient Mariny ponosi pełną odpowiedzialność za działania swoje oraz członków swojej załogi, w szczególności za : zniszczenie urządzeń infrastruktury Mariny, uszkodzenie innych jednostek  pływających,  zniszczenie wyposażenia Mariny, oraz za zanieczyszczenie środowiska.

14. Użytkownik i Klient Mariny jest odpowiedzialny za  cumowanie, utrzymanie bezpieczeństwa i porządku na terenie swej jednostki pływającej. Każda jednostka pływająca musi być cumowana w przystani w sposób zatwierdzony przez Personel Mariny. Żadna jednostka nie może zajmować więcej przestrzeni do cumowania bez uzyskania uprzedniej zgody personelu Mariny.

15. Członkowie załóg zobowiązani są do korzystania z infrastruktury Mariny zgodnie z jej przeznaczeniem. W szczególności nie mogą ingerować w wygląd Mariny przez stawianie własnych konstrukcji, urządzeń czy materiałów informacyjnych.

16. Rutynowa konserwacja jednostki pływającej może być wykonywana na terenie miejsca do cumowania, ale tylko za wyraźnym zezwoleniem udzielonym przez Personel Mariny. Bezwzględnie   nie mogą być podejmowane żadne generalne remonty jednostek pływających na terenie Mariny.

17. Wszelkie prace remontowe mogą być wykonywane tylko w miejscu do tego przeznaczonym, wskazanym przez Personel Mariny, z wcześniejszym ustaleniem terminu. Prace remontowe użytkownik lub klient Mariny winien zgłosić do Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Morskiego z odpowiednim wyprzedzeniem.

18. Użytkownicy i Klienci Mariny nie powinni wykonywać prac na swych łodziach w taki sposób ani o takiej porze, które byłyby uciążliwe lub przeszkadzały innym użytkownikom Mariny.

 

19. Każda jednostka pływająca, która może zatonąć, może zostać usunięta z przystani przez Personel Mariny. Każda jednostka pływająca, której stan może wskazywać na jej zatonięcie może zostać nie przyjęta do Mariny. Każda jednostka zacumowana w Marinie winna zostać zabezpieczona  przez Klienta lub Użytkownika przed skutkami działania sił natury oraz działania siły wyższej. Klient lub Użytkownik zobowiązany jest do podjęcia natychmiastowych działań związanych z wyciągnięciem zatopionej w Marinie jednostki na własny koszt. W przypadku braku reakcji Klienta lub Użytkownika na wezwanie Personelu Mariny o konieczności podniesienia jednostki w ciągu 24 godzin, Zarządca ma prawo do podniesienia zatopionej jednostki na koszt Klienta lub Użytkownika.

20. W Marinie obowiązuje bezwzględny zakaz wyrzucania śmieci do wody, a także zabrania się spustu wód zęzowych i nieczystości z toalet znajdujących się na jednostkach pływających bezpośrednio do wód portu. Odbiór nieczystości tych winien być prowadzony przez Personel Mariny z zastosowaniem specjalistycznych pomp i zbiorników, a następnie nieczystości odprowadzane do systemu zewnętrznej kanalizacji sanitarnej w miejscu do tego wyznaczonym.

21. Członkowie załóg są zobowiązani dostarczać posegregowane śmieci użytkowe, w workach o pojemności do 120 l do wyznaczonych pojemników.

22. Opakowania po środkach chemicznych uznawane za szkodliwe dla środowiska (olej, gaz, rozpuszczalnik, farby, materiały, palne, środki odkażające) należy wyrzucać do specjalnie oznaczonego pojemnika.

23. Na terenie Mariny oraz na jednostkach pływających nie wolno przechowywać jakichkolwiek   materiałów łatwopalnych, wybuchowych, odurzających, niebezpiecznych dla zdrowia ludzi bądź innych, których posiadanie jest zakazane przez prawo – za wyjątkiem paliwa, smarów i zwykłych materiałów stosowanych do higieny osobistej i używanych przy zwykłej obsłudze jednostek pływających, w tym pirotechnicznych środków sygnalizacyjnych.

24. Napełnianie zbiorników paliwowych jednostek pływających oraz samochodów i innych pojazdów na terenie Mariny jest zabronione.

25. Zabrania się wprowadzania na teren Mariny psów bez kagańca i smyczy, a każdy właściciel zwierzęcia jest zobowiązany do posprzątania po nim.

26. Na terenie Mariny bezpośrednio przyległym do betonowych urządzeń infrastruktury hydrotechnicznej zabrania się używania otwartego ognia, grillowania oraz przygotowywania posiłków na wszelkiego rodzaju sprzęcie turystycznym do gotowania. Rozpalanie ognisk i grillowanie może odbywać się jedynie za zgodą Personelu Mariny w wyznaczonym i właściwie zabezpieczonym do tego miejscu.

27.  Zabrania się na terenie przyległym do betonowych urządzeń infrastruktury hydrotechnicznej Mariny samowolnego rozbijania namiotów przez klientów i użytkowników Mariny.

28. Dla Klientów na terenie Mariny dostępne są punkty poboru wody pitnej oraz punkty poboru energii elektrycznej posiadające stosowne atesty bezpieczeństwa.

29. Zarządca Mariny mając na względzie dbałość o dobra zasobów naturalnych i ekologiczne podejście do środowiska zobowiązuje Użytkowników i Klientów Mariny do racjonalnego korzystania z wody i energii elektrycznej.

30.  Wjazd na teren Mariny dopuszczalny jest tylko główną bramą wjazdową zlokalizowaną przy budynku bosmanatu. Brama wjazdowa, zlokalizowana przy betonowym nabrzeżu stanowi dostęp awaryjny i może być wykorzystana jedynie za zgodą Personelu Mariny dla celów transportu specjalistycznego oraz dla celów bezpieczeństwa klientów i użytkowników Mariny.

31. Personel Mariny może w każdej chwili zażądać  natychmiastowego usunięcia z przystani każdej jednostki pływającej, której członkowie załogi naruszają zasady niniejszego regulaminu,                    a w szczególności nadużywają alkoholu. W przypadku bezskutecznego wezwania,  Personel Mariny może usunąć taką jednostkę na koszt Użytkownika lub Klienta. Dodatkowo Zarządca może domagać się odszkodowania na zasadach ogólnych, obowiązujących w polskim prawie.

32. Niedozwolone jest używanie na terenie Mariny oraz na jednostkach pływających środków odurzających.

33. Członkowie załóg powinni zachowywać się w sposób, który nie będzie obraźliwy lub uciążliwy dla Zarządcy Mariny, innych Użytkowników i Klientów Mariny oraz innych osób przebywających na terenie Mariny w szczególności : członkowie załóg są zobowiązani do zachowania ciszy nocnej w godz. 22:00 – 06:00.

34. Zabrania się wjazdu oraz parkowania pojazdów i motocykli na terenie Mariny bez zgody Personelu Mariny.

 

35. Mycie samochodów i innych pojazdów na terenie Mariny jest niedozwolone.

36. Każdy, kto chce skorzystać z usług obcych ( świadczonych przez podmiot spoza  Mariny ), na terenie portu, zobowiązany jest to uzgodnić uprzednio z Personelem Mariny.

37.  Zarządca Mariny i Personel Mariny nie ponosi żadnej odpowiedzialności za czynności wykonywane przez armatora przy wodowaniu oraz wyciąganiu jednostki z wykorzystaniem pochylni slipowej lub dźwigu.

 

Rozdział 4. Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa, w tym m.in. międzynarodowe przepisy o zapobieganiu zanieczyszczeniom na morzu „Konwencja Marpol 73/78”, „Konwencja Helsinki 74”, przepisy portowe oraz inne przepisy porządkowe wydane na podstawie ustawy art. 48 z dnia 21 marca 1991r. o obszarach RP i administracji morskiej.

 

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.03.2018 r.

 

 

Ogłoszenia

loga